Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Boost Your Business B.V. (hierna “BYB”) producten en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert.

Laatst gewijzigd: 19 september, versie 1.0

1. Definities
1.1. Boost Your Business (BYB): Boost Your Business B.V, (tevens handelend onder de namen: Boost Your Sales en Sales Energizer), gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60499613.
1.2. Voorwaarden: Algemene voorwaarden van Boost Your Business B.V..
1.3. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met BYB een Overeenkomst heeft afgesloten.
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en BYB
1.5. Gebruiker: De gebruiker van de Dienst, welke door opdrachtgever is opgegeven (bijv. Een medewerker).
1.6. Online Dienst: De digitale omgeving en dienst van BYB waarin metingen van prestaties worden verricht, prikkels worden gestuurd ter verbetering van die prestaties, tips worden verstrekt omtrent bepaalde onderwerpen.
1.7. Training: Training die de Gebruiker volgt bij de Boost Your Business of Kenneth Smit organisatie in combinatie met de Online Dienst.
1.8. Derden: Entiteiten en personen buiten deze rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen, entiteiten en personen die (in)direct in opdracht van de Gebruiker activiteiten verrichten.
1.9. Updates: Een nieuwe release van de Online Dienst, waarin tot dan toe bekende fouten zijn verwijderd en/of een uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
1.10. Schriftelijk: Op Papier.

2. Gebruiksrecht
2.1. BYB verleent aan de Gebruiker een gebruiksrecht uitsluitend voor de Online Dienst.
2.2. Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik door de Gebruiker. Het gebruiksrecht geldt uitsluitend indien de Online Dienst in rechtstreekse samenhang met de Trainingen wordt gebruikt.
2.3. Het gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet (sub)licentieerbaar en mag op geen enkele wijze (in kopie) beschikbaar gesteld worden aan Derden.
2.4. Het gebruiksrecht en deze Voorwaarden blijven van overeenkomstige toepassing op Updates.

3. Online Dienst
3.1. In het geval de opdrachtgever (een abonnement op) de Online Dienst afneemt, zal BYB de Opdrachtgever na ontvangst van de overeengekomen (maandelijkse abonnement) vergoeding de codes en instructies verstrekken om op deze Online Dienst in te kunnen loggen. De Opdrachtgever zal deze codes en instructies zorgvuldig bewaren en in geen geval aan derden verstrekken.
3.2. Enkel Gebruikers of de Opdrachtgever zelf zijn gerechtigd om in te loggen op de Online Dienst. Inlogcodes zijn persoonsgebonden en niet uitwisselbaar. De opdrachtgever zal in geen enkel geval derden die niet behoren tot de organisatie van de opdrachtgever op welke wijze dan ook toegang verlenen tot de Online Dienst of de daarin geplaatste content en berichtgeving.
3.3. Er kan te allen tijde worden besloten om content en berichtgeving van de Online Dienst te verwijderen, te wijzigen of in een ander format om te zetten. BYB is in dat geval niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden.
3.4. Het kan voorkomen dat de Online Dienst niet te bereiken is, bijvoorbeeld door onderhoud of storingen. BYB is in dat geval niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Enkel indien de Online Dienst in een maand langer dan drie dagen niet bereikbaar is, kan BYB besluiten (maar is daartoe in geen geval verplicht) om ten hoogste naar rato het abonnementsgeld voor de betreffende periode geheel of gedeeltelijk te restitueren.
3.5. BYB is te allen tijde gerechtigd om de opdrachtgever onmiddellijk de toegang te ontzeggen tot deze digitale Online Dienst in het geval de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden of enige nadere overeenkomst tussen partijen. BYB is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige kosten of schade.

4. Privacy
4.1. Om gebruik te kunnen maken van de Online Dienst dient de Gebruiker zich te registreren, al dan niet bij een derde, waarna de Gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord dient aan te maken. De Gebruiker dient de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden. BYB is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden door Gebruikers of Derden.
4.2. Op de eventuele verwerking van persoonsgegevens via de Online Dienst is de privacyverklaring en het cookiebeleid van BYB van toepassing.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) Online Dienst, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, video- en geluidsfragmenten, werkmateriaal en trainingen berusten uitsluitend en exclusief bij BYB, dan wel haar licentiegevers.
5.2. De Gebruiker verkrijgt door deze Voorwaarden uitsluitend een gebruiksrecht. Niets in deze Voorwaarden strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van rechten. De Gebruiker erkent de rechten van BYB en zal nimmer op welke wijze dan ook trachten deze rechten aan te tasten.
5.3. Het is Gebruiker uitsluitend toegestaan om de inhoud via de Online Dienst te openen en op een digitaal device (zoals een computer, smartphone of tablet) weer te geven. Het opslaan, afdrukken of op enige andere wijze openbaar maken en/of (digitaal of in papieren vorm) verveelvoudigen van de inhoud, al dan niet binnen de organisatie van de Gebruiker, is niet toegestaan.
5.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Online Dienst ter beschikking te stellen aan derden, te verkopen, verhuren, onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYB.
5.5. BYB heeft te allen tijde het recht om de Online Dienst aan te passen en om gegevens en/of informatie te wijzigingen of verwijderen. BYB is in dat geval niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden.
5.6. BYB verklaart naar beste weten dat BYB geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Derden. De Gebruiker zal BYB onverwijld op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten vaststelt of indien Derden aanspraak maken op deze rechten.

6. Betalingsvoorwaarden Online dienst.
6.1. Ten aanzien van de Online Dienst geldt dat de Opdrachtgever maandelijks BYB de vergoeding voor toegang tot de Online Dienst voor de overeengekomen abonnementsperiode betaalt, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.
6.2. Alle facturen van BYB ten aanzien van de Online Dienst zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, dienen door de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

7. Duur en beëindiging
7.1. Tenzij daar met de Opdrachtgever andere afspraken over worden gemaakt, worden Overeenkomsten (abonnementen) ten aanzien van de Online Dienst aangegaan voor de duur van één jaar. Na het einde van de looptijd zal de overeenkomst automatisch worden verlengd met eenzelfde periode, tenzij één van beide partijen de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het einde van deze termijn schriftelijk opzegt.
7.2. Voorts is BYB gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de Opdrachtgever de toegang tot de Online Dienst te ontzeggen zodra opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt, zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zodra met de liquidatie van de Opdrachtgever wordt aangevangen of ten aanzien van de opdrachtgever een ontbindingsbesluit is genomen.
7.3. In het geval BYB besluit om op enig moment de Online Dienst niet langer aan te bieden, bijvoorbeeld omdat deze niet meer rendabel is of te veel tijd vergt, is zij gerechtigd om de overeenkomst met (het abonnement van) de opdrachtgever op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever is in dat geval het abonnementsgeld van de resterende maanden niet verschuldigd.
7.4. In het geval BYB of de Opdrachtgever overgaan tot beëindiging van de overeenkomst op grond van sub 7.1, 7.2 of 7.3, zijn zij niet gehouden om enige kosten of schade te vergoeden aan de andere partij.

8. Aansprakelijkheid
8.1. BYB zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan BYB opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door BYB geleverde dienst.
8.2. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan BYB ter beschikking gestelde gegevens. BYB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
8.3. BYB is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan BYB toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
8.4. De maximale aansprakelijkheid van BYB ten aanzien van (een abonnement op) de Online Dienst is beperkt tot de hoogte van de abonnementsvergoeding (exclusief omzetbelasting) naar rato bedongen voor de periode van 1 maand voorafgaande aan de tekortkoming van BYB. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door de opdrachtgever bedongen en door BYB verleende creditering.
8.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij BYB heeft gemeld.

9. Overmacht
9.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor BYB belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie BYB bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
9.2. Wanneer een overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

10. Geschillen
10.1. Alle geschillen tussen BYB en de opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, ook in kort geding, worden berecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Op alle overeenkomsten met BYB zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn.
10.2. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van BYB van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van BYB steeds prevaleren boven de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

11. Geheimhouding
11.1. Gebruiker is gehouden alle gegevens en informatie betreffende BYB en de Online Dienst, zowel tijdens als na beëindiging van het gebruiksrecht, geheim te (doen) houden voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch (Nederland).

13. Conversie
13.1. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is BYB gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

14. Overige bepalingen
BYB behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden ten alle tijden aan te passen.